3-3.5K/月
南京市经验不限本科 10人 一个月前 更新
查看详情
150-200/日
上海经验不限本科及以上 1人 一个月前 更新
查看详情
2-4K/月
上海经验不限本科及以上 若干人 一个月前 更新
查看详情
4-5K/月
北京经验不限本科 1人 一个月前 更新
查看详情
200-250/日
北京经验不限硕士 1人 一个月前 更新
查看详情
2-4K/月
上海经验不限本科 2人 一个月前 更新
查看详情
2-4K/月
上海经验不限本科 若干人 一个月前 更新
查看详情
2-4K/月
上海经验不限本科 2人 一个月前 更新
查看详情
8个职位
简历导入成功
简历导入成功
当前简历不完善,将影响你的职位投递
简历导入失败
外网简历导入失败,请检查账号密码是否正确,或外网是否存在简历,你也可以选择重新导入
简历导入失败
因密码过于简单,请在外网修改密码后重新导入
外网简历导入中... 停止导入